Zverejnené: December 4th, 2014

Muzikologická videokonferencia

28. 11. 2014 sa konala videokonferencia Pramene renesančnej a barokovej hudby na Slovensku a v Európe, na ktorej participovali vedeckí pracovníci Ústavu hudobnej vedy SAV, Slavistického ústavu Jána Stanislava, Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy, Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, Katedry hudby, Inštitútu hudobného a výtvarného umenia a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Zverejnené: Júl 24th, 2013

 

Medzinárodná konferencia

Zverejnené: Marec 14th, 2013

V rámci projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska pripravujeme medzinárodnú konferenciu s názvom Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Konferencia sa uskutoční 20. — 21. 3. 2013 v Kongresovom centre VEDA, vydavateľstvo SAV, Štefánikova 3, Bratislava. Program konferencie je rozdelený do štyroch hlavných tematických blokov: Teoretické a metodologické otázky, Stredovek, 20. storočie a súčasnosť a Novovek. Konferencia predstaví piatich hostí zo zahraničia a šestnásť zástupcov riešiteľských tímov zo 6 partnerských organizácií participujúcich na projekte EDUKS v rámci 20 samostatných príspevkov. Termín vydania zborníka je jún 2013.

PARTNERI O PROJEKTE

Zverejnené: Marec 22nd, 2012

Rozhovor s doc. Mgr. Adamom Bžochom, CSc., riaditeľom Ústavu svetovej literatúry SAV o projekte EDUKS,  interpretačných jazykoch v multidisciplinárnom výskume, kultúrnom dedičstve a kultúrnej pamäti, nájdete v sekcii Publicita v rámci samostatného bloku Rozhovory. Ústav svetovej literatúry SAV je partnerom na projekte EDUKS – Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, financovaného z Operačného programu Výskum a vývoj  v rámci výzvy OPVaV – 2009/4.1./03-SORO. V tejto sérii rozhovorov Vám postupne ponúkneme pohľady jednotlivých partnerov na projekt a ďalšie aktuálne riešené témy.

Centrum excelentnosti

Zverejnené: Marec 7th, 2012

Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska v rámci implementácie aktivity číslo 1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra, vytvoril diskusnú platformu pre zástupcov partnerských organizácií, ktoré participujú na realizácii projektu, zameranú na identifikovanie a definovanie nových možnosti multidisciplinárneho výskumu a bádania. Nové vedecké prieniky, ktoré budú postavené na interdisciplinárnom a komplexnom výskume v oblasti dejín kultúry, by sa mali stať nosným pilierom aktivít a činnosti nového Centra excelentnosti. Viac informácií k téme nájdete v sekcii Centrum excelentnosti – Stratégia.

Rozhovor s Ivanom Gerátom

Zverejnené: Február 7th, 2012

Rozhovor s Doc. PhDr. Ivanom Gerátom, PhD., riaditeľom Ústavu dejín umenia SAV o benefitoch realizovaného projektu,  nových technológiách vo výskume, multidisciplinarite a byrokracii, nájdete v sekcii Publicita v rámci samostatného bloku Rozhovory. Ústav dejín umenia SAV je prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Výskum a vývoj  v rámci výzvy OPVaV – 2009/4.1./03-SORO, ktorý je určený na implementáciu projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska.

Podpora excelentného výskumu

Zverejnené: Máj 31st, 2011

Hlavným zámerom projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska je podpora excelentného výskumu v oblasti teórie dejín kultúry a umenia.  Založenie centra excelentného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry, ktoré  zodpovedá súčasným potrebám rozvoja slovenskej kultúry v znalostnej spoločnosti, zabezpečí efektívne prepojenie kvalitného vzdelávania, špičkového výskumu, využívanie a praktickú aplikáciu IT nástrojov v oblasti výskumu, ako aj dostupnosť informačných zdrojov, inovačných a komerčných aktivít smerom k odberateľskej praxi, sieťovanie vedeckých a výskumných pracovísk doma a v zahraničí.