Kontakt

Kontaktné údaje:

Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
Adresa/sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00228061
DIČ:  2021302701
Telefón: 02 54793895
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000377379/8180
Štatutárny zástupca: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Kontaktné osoby:

Eva Fiedlerová – projektová manažérka
Telefón: 02 54793896
Email: eva.fiedlerova@savba.sk

Katarina Jaloviarová – finančná manažérka
Telefón: 02 54793896
Email: katarina.jaloviarova@savba.sk