Projekt

Hlavným zámerom projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska je podpora excelentného výskumu v oblasti teórie dejín kultúry a umenia.  Ústav dejín umenia SAV, ako žiadateľ a hlavný partner projektu, je špecializovaným vedeckým pracoviskom SAV, ktoré sa orientuje na výskum dejín a teórie výtvarnej kultúry v domácom a  medzinárodnom kontexte.

Cieľom projektu je vybudovať centrum excelentného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry, ktoré by zodpovedalo súčasným potrebám rozvoja slovenskej kultúry v znalostnej spoločnosti. Založenie centra excelentnosti je základným stavebným kameňom celonárodnej iniciatívy v oblasti komplexného výskumu a vývoja v oblasti teórie a dejín kultúry. Zabezpečuje efektívne prepojenie kvalitného vzdelávania, špičkového výskumu, dostupnosť informačných zdrojov, sieťovanie vedeckých a výskumných pracovísk doma a v zahraničí, ako aj praktickú aplikáciu IT nástrojov v rámci širokého spektra výskumnej a vedeckej činnosti centra.

Projekt sa realizuje v spolupráci s ďalšími piatimi umenovednými pracoviskami Slovenskej akadémie vied: Ústav dejín umenia SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.

Projekt bude implementovaný prostredníctvom  základných aktivít, pričom prvé dve aktivity sú zamerané na vznik a sprevádzkovanie centra vrátane jeho technického zabezpečenia, prístrojovej infraštruktúry, literatúry a vytvorenie podmienok pre jeho prevádzku v zmysle základnej formulácie stratégie vedeckého, vzdelávacieho a inovačného zamerania centra, ako aj komercionalizáciu aktivít smerom k odberateľskej praxi. Ďalšie aktivity sa orientujú na excelentný výskum v oblasti teórie dejín kultúry a disemináciu výsledkov výskumu v úzkom previazaní na vzdelávací proces a skvalitnenie personálnej základne. Projekt a jeho výsledky prispievajú k prenosu novozískaných poznatkov do praxe.