Journal ARS 46 (2013) 1

Articles

Marina VICELJA-MATIJAŠIĆ: The Theotokos in Poreč. Public, Official and Private in the Sixth-Century Devotion to Mary
[Theotokos v Poreči. Verejné, oficiálne a privátne v uctievaní Márie v priebehu šiesteho storočia]
, pp. 3-15, 7 figs.
Summary

Barbara BAERT: Nymphe (Wind). Der Raum zwischen Motiv und Affekt in der frühen Neuzeit (Zugleich ein Beitrag zur Aby Warburg-Forschung)
[Nymfa (Vietor). Priestor medzi motívom a afektom v ranom novoveku (Zároveň aj príspevok k warburgovskému výskumu)]
[Nymph (Wind). The Space between a Motif and an Emotion in the Early Modern Period (At the Same Time a Contribution to the Warburgian Research)]
, pp. 16-42, 14 figs.
Summary

Stefanie LEIBETSEDER: Iconographic Studies of Bas-reliefs and Ivories by Paul Egell
[Ikonografické štúdie basreliéfov a slonovín od Paula Egella]
, pp. 43-50, 4 figs.
Summary

Jan BAŽANT: Plečnik, Prague, and Palatine
[Josip Plečnik, Pražský hrad a antický císařský palác]
, pp. 51-74, 29 figs.
Summary

Martin GERM: Dalí’s Metamorphosis of Narcissus. A Break with the Classical Tradition or Ovid’s Story Retold in an Ingenious Way?
[Dalího Metamorfóza Narcisa. Rozchod s klasickou tradíciou alebo Ovídiov príbeh prerozprávaný kongeniálnym spôsobom?]
, pp. 75-85, 1 fig.
Summary

Vlad IONESCU: Zimmermann’s Aesthetics and Riegl’s Art Theory. Influences and Resistances
[Zimmermannova estetika a Rieglova teória umenia. Vplyvy a vzdory]
, pp. 86-93
Summary

Materials

Petr BALCÁREK: Několik poznámek k raně středověkým destičkám, nalezeným v okolí Nitry
[Some Remarks on Early Medieval Plaques Found near Nitra (Slovakia)]
, pp. 94-103, 9 figs.
Summary

Martin ILLÁŠ: K typu predrománskych okien v kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
[To the Type of the Pre-Romanesque Windows in the Chapel of St. Margaret of Antioch in Kopčany]
, pp. 104-122, 16 figs.
Summary

Reviews

Miroslava JAŠŠOVÁ: Juckes, Tim: The Parish and Pilgrimage Church of St Elizabeth in Košice. Town, Court, and Architecture in Late Medieval Hungary, pp. 123-126, 1 fig.