Journal ARS 11-15 (1977-1981) 1-4

Introduction: Ladislav SAUČIN: Dvadsaťpäť rokov Slovenskej akadémie vied a vedy o umení na Slovensku
[Twenty Five Years of the Slovak Academy of Sciences and of Art History in Slovakia]
, pp. 4-9

Articles

I.
Jozef PAULÍK:
Začiatky hlinenej platiky na Slovensku
[The Beginnings of Clay Sculpture in Slovakia]
, pp. 10-21, 12 figs.

Fedor KRESÁK: Vývin športového štadióna do druhej svetovej vojny
[The Historical Development of the Stadium until the Second World War]
, pp. 22-50, 33 figs.

Ilpo Tapani PIIRAINEN (Universität Jyväskylä, Finnland): Stadtbücher aus der Mittelslowakei
[Mestské knihy zo stredného Slovenska]
[City Books from Central Slovakia]
, pp. 51-62, 14 figs.

Elena DUBNICKÁ: Neznáme gotické tabuľové maľby z Liptovskej Anny
[Unbekannte gotische Tafelbilder aus Liptovská Anna]
[Unknown Gothic Panel Paintings from Liptovská Anna]
, pp. 63-91, 11 figs.

Jozef HOŠŠO: Historickoarcheologický výskum kostola v Liptovskej Mare
[Historical and Archaelogical Research of the Church in Liptovská Mara]
, pp. 93-96, 5 figs.

Karol KAHOUN: Pamiatky Liptovskej Mary vo svetle nových poznatkov a hodnotení
[The Monuments at Liptovská Mara in the Light of New Facts and Evaluations]
, pp. 97-107, 19

Ivan RUSINA: Stauengruppen des Hl. Georg in Bratislava
[Súsošie sv. Juraja v Bratislave]
[The Group Statue of St. George in Bratislave]
, pp. 108-122, 14 figs.

Zuzana ŠEVČÍKOVÁ: Umeleckohistorický charakter renesančnej a barokovej okennej výplne
[Kunsthistorischer Charakter der Renaissance- und Barockfensterfüllung]
[Art Historical Character of Renaissance and Baroque Window Panels]
, pp. 123-139, 22 figs.

Jarmila RAČEKOVÁ: Súčasné umelecké sklo na Slovensku
[Contemporary Glass Art in Slovakia]
, pp. 140-174, 36 figs.

II.
Vladimír BALENOK (Ľvov/Lviv):
Estetické hodnoty prírody
[Aesthetic Values of Nature]
, pp. 175-189, 5 figs.

Ján BAKOŠ: Cesty slovenského dejepisu umenia - zákonitosť alebo náhoda?
[Paths of Slovak Art History - Regularity or Chance?]
, pp. 191-199

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Stav a problémy bádania o novovekom výtvarnom umení na Slovensku
[Status and Problems of the Research of Early Modern Art in Slovakia]
, pp. 200-206

Ivan RUSINA: Problémy slohovej interpretácie a periodizácie slovenského výtvarného umenia na prelome 16. a 17. storočia
[Problems of Stylistic Interpretation and Periodization of Slovak Art at the Turn of the 16th and 17th Centuries]
, pp. 207-211, 1 fig.

Zora HANÁKOVÁ: K začiatkom teoreticko-kritickej interpretácie výtvarného diela
[To the Beginnings of Theoretical and Critical Interpretation of an Artwork]
, pp. 212-219

Zita KOSTROVÁ: Ľudové výtvarné umenie a dnešok
[Folk Art and the Present]
, pp. 220-237, 14 figs.

Eva BOTŤÁNKOVÁ: Vývin estetiky na Slovensku v rokoch 1945 - 1975
[The Development of Aesthetics in Slovakia in the Years 1945 - 1975]
, pp. 238-241

Fedor KRESÁK: Výstavba Slovenska v rokoch 1945 - 1975 v zrkadle architektúry
[Aufbau der Slowakei im Zeitabschnitt 1945 - 1975 im Spiegel der Architektur]
[Building-up of Slovakia in the Years 1945 - 1975 in the Mirror of Architecture]
, pp. 242-253, 12 figs.

Jarmila RAČEKOVÁ: Priemyselné výtvarníctvo alebo priemyselný dizajn?
[Applied Arts or Industrial Design?]
, pp. 254-257

III.
Július KÁLMÁN:
Viedenský blíženec jurského oltára
[Viennese Pendant of the Altar from Jur pri Bratislave]
, pp. 258-263, 2 figs.

Peter MIKLOŠ: K problematike barokových oltárov v Trnave
[Zur Problematik der Barockaltäre in Tyrnau (Trnava)]
[On the Baroque Altars Altars in Trnava]
, pp. 264-277, 9 figs.

News

Karol Kahoun: Neskorogotická architektúra na Slovensku a stavitelia východného okruhu (tézy a posudky kandidátskej dizertačnej práce)
[Karol Kahoun: Late Gothic Architecture in Slovakia and the Eastern Circle Builders (Candidate Dissertation Thesis and Reviews)]
, pp. 278-284