Journal ARS 39 (2006) 1

Articles

Ladislav KESNER: Understanding of Art as Active Visual Hermeneutics
[Porozumenie umeniu ako aktívna vizuálna hermeneutika]
, pp. 3-18, 5 figs.
Summary

Michael Viktor SCHWARZ: What Is Style For?
[Načo existuje štýl?]
, pp. 19-30, 4 figs.
Summary

Štefan ORIŠKO: Sigismundus Rex et Imperator. Úvahy nad výstavou umenia žigmundovskej doby
[Sigismundus Rex et Imperator. Reflecting an Exhibition Dedicated to the Arts of the Era of the King Sigismund of Luxembourg]
, pp. 31-52, 16 figs.
Summary

Pavel ŠTĚPÁNEK: Španělská malba ze slovenských zbírek
[Pintura española de colecciones eslovacas]
[Spanish Painting from Slovak Collections]
, pp. 53-76, 27 figs.
Summary

Agnieszka TOMASZEWICZ: Antiquity in Residential Architecture of Wrocław in the Nineteenth Century
[Antika v rezidenčnej architektúre Wrocławi 19. storočia]
, pp. 77-90, 11 figs.
Summary

Daniel GRÚŇ: Zmysel negácie. Nefiguratívny výtvarný prejav a avantgardné princípy v teórii Oskára Čepana
[Meaning of Negation. Nonfigurative Art and Avant-Garde Principles in Oskár Čepan’s Art Theory]
, pp. 91-107, 7 figs.
Summary

Materials

Paul WOOD: Teaching Globalisation in Art History
[Výuka globalizácie v rámci dejín výtvarného umenia]
, pp. 109-114
Summary

Ján BAKOŠ: Slovak Art History in the Time of Globalisation
[Slovenské dejiny umenia v období globalizácie]
, pp. 115-119
Summary

News

Zuzana Bartošová: Pamiatke Radislava Matuštíka
[In Memory of Radislav Matuštík]
, pp. 120-121

Alexandra Kusá: Sorela – slovenský variant? Stratégie a podoby výtvarného umenia socialistického realizmu 1948 – 1956 na Slovensku. Bratislava 2005. (Obhajoba dizertačnej práce)
[Alexandra Kusá: Sorela – Slovak Version? Strategies and Forms of the Art of Socialist Realism 1948 – 1956 in Slovakia. Bratislava 2005. (Dissertation Defence)]
, pp. 122-127